1 2 3 »

Osnovna škola “Đulistan “, na osnovu Odluke Školskog odbora broj 19-SO/19 od 02.09.2019. godine raspisuje:

 

 

J A V N I           K O N K U R S

za izbor direktora/direktorice škole na period od četiri godine

 

1. Direktor škole – 1 izvršilac, na period od četiri (4) godine

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat za poziciju broj 1. treba da ispunjava i sljedeće:

- U pogledu stručne spreme posjeduje uslove za nastavnika ili pedagoga škole,

- Najmanje VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

- Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima,

- Da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora

Za poziciju broj 1. kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

1. Prijavu

2. Kraću biografiju-CV

3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi

4. Izvod iz matične knjige rođenih

5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja

8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža u obrazovanju

9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),

10. Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

11. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi

Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednima, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom na adresu škole: “Đulistan”, Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš. Za poziciju broj 1. na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs za izbor direktora - ne otvaraj (Otvara komisija)

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije,će biti pozvani na interviju. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 321

Category: Obavijesti | Views: 132 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 10/04, 31/11 i 23/17 i 33/17), Pravila Osnovne škole „Đulistan“, Odluke Školskog odbora broj:06-SO/19 od 11.03.2019.godine, raspisuje se:

 

KONKURS za upis djece u I (prvi) razred Osnovne škole „Đulistan“ u školskoj 2019/2020.godini

 

DRUGI UPISNI ROK ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU POČINJE 01.08.2019. GODINE I TRAJE DO 31.08.2019.GODINE UPIS ĆE SE OBAVLJATI SVAKI RADNI DAN OD 9,00 DO 12,00 SATI.

Školskim obveznikom redovne Osnovne škole, shodno članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17), smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života (odnosno punih 6 godina u septembru 2019. godine).

U školu se mogu upisati djeca mlađa od utvrđene starosne dobi ako to traže pismenim zahtjevom roditelji/staratelji i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Dokumentacija potrebna za upis učenika u I razred:

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti djeteta,

-Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Za dodatne informacije obratite se pedagogu škole ili na broj telefona: 033 403 321 i 062 356- 886

Napomena: Osnovna škola „Đulistan“ u sklopu nastavnog procesa nudi produženi boravak i organizovan prevoz učenika.

Category: Obavijesti | Views: 163 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Datum:20.03.2019. godine Broj:25/19

Na osnovu člana 55. i člana 57. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 10/04, 31/11 i 23/17 i 33/17), Pravila Osnovne škole „Đulistan“, Odluke Školskog odbora broj:06-SO/19 od 11.03.2019.godine, raspisuje se:

KONKURS za upis djece u I (prvi) razred Osnovne škole „Đulistan“ u školskoj 2019/2020.godini

PRVI UPISNI ROK ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU POČINJE 01.04.2019. GODINE I TRAJE DO 30.04.2019.GODINE UPIS ĆE SE OBAVLJATI SVAKI RADNI DAN OD 8,00 DO 16,00 SATI.

Školskim obveznikom redovne Osnovne škole, shodno članu 55. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine kantona Sarajevo“, broj 23/17 i 33/17), smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života (odnosno punih 6 godina u septembru 2019. godine). U školu se mogu upisati djeca mlađa od utvrđene starosne dobi ako to traže pismenim zahtjevom roditelji/staratelji i ako škola, nakon što razmotri preporuke Komisije za upis učenika u prvi razred, bude sigurna da je to u najboljem interesu djeteta.

Dokumentacija potrebna za upis učenika u I razred:

-Izvod iz matične knjige rođenih -Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti djeteta,

-Uvjerenje/certifikat o pohađanju obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Za dodatne informacije obratite se pedagogu škole ili na broj telefona: 033 403 321

Napomena: Osnovna škola „Đulistan“ u sklopu nastavnog procesa nudi produženi boravak i organizovan prevoz učenika.

Category: Obavijesti | Views: 304 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

Category: Obavijesti | Views: 280 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (1)

 

           

 

Obavještenje o takmičenju povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH

Perzijsko-bosanski koledž sa internatom planira i ove godine organizirati takmičenje za učenike završnih razreda osnovnih škola Bosne i Hercegovine koje se već četrnaestu godinu održava u Koledžu povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH - pod već poznatim motom ZNANJEM GRADI BiH.
Ovim putem Vas obavještavamo da se tradicionalno takmičenje ove godine poklapa sa kalendarom proslave četrdesetogodišnjice Islamske revolucije u IR Iran i godišnjicom rođenja Poslanika s. a. w. s.
Takmičenje će biti, kao i prethodnih godina, iz predmeta Bosanski jezik i književnost i Matematike. Pored takmičenja, želja nam je upriličiti lijepo druženje nastavnika i učenika, a glavni cilj je testiranje znanja i razvijanje takmičarskog duha kod učenika.
Prošle godine na takmičenje smo pozvali 100 osnovnih škola iz cijele Bosne i Hercegovine, a na samom takmičenju je prisustvovalo 26 škola sa preko 180 takmičara. Za osvojena prva mjesta, osim prigodnih nagrada, je i stipendija za besplatan upis u I (prvu) godinu školovanja na „Perzijsko-bosanski koledž sa internatom“.
Ove godine planiramo pozvati škole koje su prošle godine zauzele prvih 5 (pet) mjesta, te 20 (dvadeset) novih škola, među kojima su neke i iz Republike Srpske.
Pravo učešća imaju i učenici iz škola koje se ne prijave na ovo takmičenje, pod uvjetom da su završni razred osnovne škole i da ih roditelji ili nastavnici prijave i dostave njihovu dokumentaciju.
Zadovoljstvo nam je pozvati Vašu školu da 23. novembra (petak) uzme učešće na takmičenju i time uljepšate obilježavanje ovog značajnog praznika.

Category: Obavijesti | Views: 564 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (0)

1-5 6-10 11-12