JAVNI OGLAS

Na osnovu člana 93. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), Pravilnika o izboru, nadležnostima i načinu rada školskih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), Pravila Osnovne škole „Đulistan“ Lješevo,Osnivač  Osnovne škole “Đulistan” dana 01.12.2020. godine  raspisuje:

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Školskog odbora   Osnovne škole “Đulistan”

U Školski odbor Osnovne škole “Đulistan”, biraju se:

1. Predstavnik Osnivača (Predsjednik)………………………………………………………………………1 član

2. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo……………….1 član

3. Predstavnik Općine Ilijaš……………………………………………………………………………………..1 član

3. Predstavnik roditelja/staratelja učenika………………………………………………………………….1 član

4. Predstavnik uposlenika škole………………………………………………………………………………..1 član

II

Za Predsjednika i članove Školskog odbora u Osnovnoj školi može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

a) da je stariji od 18 godina

b) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

c) da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

d) da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću u školskom odboru

e) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/02, 14/03 i 12/04).

Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se imenuje za poziciju predsjednika i člana školskih/upravnih odbora ustanova, treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

a) da posjeduje univerzitetsku diplomu

b) da nema privatni finansijski interes u ustanovi čiji se školski/upravni odbor imenuje

c) da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora osnovne i srednje škole

d) da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

e) da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

III

Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju priložiti:

1. Biografiju

2. Univerzitetsku diplomu

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci (potpisanu i ovjerenu od strane poslodavca)

5. Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:

– da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

– da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije  izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/02, 14/03 i 12/04)

–  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

– da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora osnovne i srednje škole

– da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

– da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

(privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.)

IV

Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Predsjednik i članovi Školskog odbora će svoje dužnosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi i bez bilo     kojeg vida naknade.

Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 15.12.2020. godine, lično sekretaru Škole ili poštom preporučeno na adresu Osnovna škola “Đulistan”, Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš, sa naznakom „Prijava za javni konkurs za Školski odbor OŠ „Đulistan“-ne otvaraj-otvara Komisija.“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033 403 321.