JAVNI KONKURS

Osnovna škola “Đulistan “, na osnovu Odluke Školskog odbora  raspisuje:

 JAVNI  K O N K U R S

za izbor  direktora/direktorice škole na period od četiri godine

 1. Direktor škole – 1 izvršilac, na period od četiri (4) godine

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat za poziciju broj 1. treba da ispunjava i sljedeće

–        U pogledu stručne spreme posjeduje uslove za nastavnika,  pedagoga, pedagoga-psihologa škole u koju konkuriše,

–        Najmanje VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

–        Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima ili na rukovodnim poslovima u školi,

–        Da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora

Za poziciju broj 1. kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Prijavu
 2. Kraću biografiju-CV
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
 8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža u obrazovanju
 9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da protiv kandidata  nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više
 10. Izjavu ovjerenu od strane nadležno općinskog  organa kojom kandidat potvrđuje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora škole
 11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 12. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi

Ljekarsko uvjerenje dostaviti po imenovanju direktora/direktorice Škole.

          Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti preporučeno poštom  na adresu škole: “Đulistan”, Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

                 Za poziciju broj 1. na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs za izbor direktora – ne otvaraj (Otvara komisija)

                  Sa kandidatima koji budu ispunjavali navedene kriterije  Školski odbor će obaviti intervju.

                  Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

                Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

                 Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 321

Leave a Reply

Your email address will not be published.