JAVNI KONKURS ZA DIREKTORA

Osnovna škola “Đulistan “, na osnovu Odluke Školskog odbora broj :10-ŠO/21 od 25.06.2021. godine raspisuje:

 JAVNI  K O N K U R S

za izbor  direktora/direktorice škole na period od četiri godine

 1. Direktor škole – 1 izvršilac, na period od četiri (4) godine

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat za poziciju broj 1. treba da ispunjava i sljedeće

–        U pogledu stručne spreme posjeduje uslove za nastavnika ili pedagoga škole,

–        Najmanje VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

–        Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima,

–        Da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora

Za poziciju broj 1. kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Prijavu
 2. Kraću biografiju-CV
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja
 8. Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža u obrazovanju
 9. Uvjerenje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više (ne starije od tri mjeseca),
 10. Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 11. Program rada škole za mandatni period u pisanoj formi

Prijave kandidata koji nisu dostavili dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednima, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje su dostavili urednu dokumentaciju.

                 Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom  na adresu škole: “Đulistan”, Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

                Za poziciju broj 1. na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs za izbor direktora – ne otvaraj (Otvara komisija)

                 Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije,će biti  pozvani  na interviju.

                 Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

               Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

                Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 321

Leave a Reply

Your email address will not be published.