KONKURS

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajvo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20) , Odluke Školskog odbora broj 11-SO/21 od 25.06.2021. godine,Osnovna škola “Đulistan” Lješevo bb, Ilijaš,

 r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta:

  1. nastavnik islamske vjeronauke, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva a najduže od 30.06.2022. godine (11 časova)

Potrebno je dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

-Svojeručnu potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podaci kandidata, tačnom naznakom za poziciju za koju konkurišu i tačno navedenu dokumentaciju koja se prilaže uz konkurs
– Diploma/svjedožba o stečenoj stručnoj spremi

– Izvod iz matične knjige rođenih

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

Dodatna dokumentacija

a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko/mirovinsko-invalidsko osiguranje

b) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima, te godinama i mjesecima radnog staža koje je kandidat obavljao,

c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

d) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne starija od tri mjeseca),

e) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

f) rješenje o ocjeni o radu koja je utvrđena u tekućoj ili prethodnoj kalendarskoj godini, a koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

g) rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca kao zaslužnog lica u odbrambeno-oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, ratnog vojnog invalida i člana porodice ratnog vojnog invalida izdato u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju (ne starije od šest mjeseci),

h) osobe koje imaju status naveden po osnovu dopunskuih prava boraca branitelja BiH obavezne su pored rješenja/uvjerenja nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju statusa dostaviti i uvjerenje/potvrdu o neprekidnom prebivalištu na području Kantona Sarajevo u posljednjih 24 mjeseca (ne starije od šest mjeseci),

i) potvrdu o autorstvu/koautorstvu užbenika koju izdaje Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke na osnovu člana 169.-170. Zakona o upravnom postupku FBiH (2/98 i 48/99).

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidat će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije bit će pozvani na provjeru radnih i stručnih sposobnosti, a kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje iz javne ustanove (ne starije od 6 mjeseci) u roku od 7 dana od dana obavijesti kao i originalnu dokumentaciju odnosno ovjerene kopije dokumentacije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403-321.

Dokumentaciju slati putem pošte na adresu Osnovna škola “Đulistan”, Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.