KONKURS ZA PRIJEM UPOSLENIKA

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajvo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20) , Odluke Školskog odbora broj 09-SO/21 od 25.06.2021. godine,Osnovna škola “Đulistan” Lješevo bb, Ilijaš,

 r a s p i s u j e:

K O N K U R S

     za popunu sljedećih upražnjenih radnih mjesta:

1.     nastavnik bosanskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021. do 30. 06. 2022. (17časova)

2.     nastavnik matematike, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021. do 30.06.2022.godine (16časova)

3.     nastavnik informatike,  1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.  do 30.06.2022. godine (6 časova)

4.     nastavnik historije,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.  do 30.06.2022. godine (7 časova)

5.     nastavnik biologije,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.  do 30.06.2022. godine (7 časova)

6.     nastavnik hemije,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.  do 30.06.2022. godine (4 časova)

7.     nastavnik fizike,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.  do 30.06.2022. godine (5 časova)

8.      nastavnik osnova tehnike,  tehničke kulture,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09.2021.  do 30.06.2022. godine (6 časova)

9.     nastavnik muzičke kulture,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09. 2021. do 30.06.2022.godine (4časa)

10.   nastavnik likovne kulture,1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09. 2021. do 30.06.2022.godine (4časa)

11.   nastavnik građanskog obrazovanja, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09. 2021. do 30.06.2022.godine (1čas)

12.   nastavnik tjelesnog i zdravstvenog, odgoja 1 izvršilac (ž), na određeno vrijeme, od   01.09. 2021. do 30.06.2022.godine (8 časova)

13.  nastavnik perzijskog jezika, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09. 2021. do 30.06.2022.godine (9 časova)

14.  sekretar, 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01.09. 2021. do 30.06.2022.godine 8 sati (posebni uvjeti:poznavanje osnova perzijskog jezika i intervju)

15.  nastavnik razredne nastave , 1 izvršilac, na određeno vrijeme, od 01. 09. 2021. do povratka uposlenice sa bolovanja, a najduže do  30.06.2022. godine (puna  norma)

16.   nastavnik razredne nastave, 3 izvršioca,  na određeno vrijeme, od  01.09. 2021. do 30.06.2022.godine  (puna  norma)

Pored općih uslova predviđenih zakonom, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. OBAVEZNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):

a) svojeručno potpisanu pisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnu naznaku na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,

b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,

c) izvod iz matične knjige rođenih,

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

e) saglasnost da se obavijesti iz člana 23. i 25. Pravilnika dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi za javni konkurs

f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta objavljenim na službenoj stranici škole.

2. DODATNU DOKUMENTACIJU (kopije ili ovjerene kopije):

a) uvjerenje/potvrdu o radnom stažu i uvjerenje sa tačno navedenom šifrom zanimanja koje izdaje Fond za penzijsko-invalidsko osiguranje,

b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanjuu u ustanovi,

c) uvjerenje/potvrda o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao,

d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

e) potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo (ne stariju od 3 mjeseca),

f) potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje KS ili da jej u radnom odnosu na određeno vrijeme (član 16. stav (3) tačka b) Pravilnika)

g) uvjerenje nadležnog organa kojim se potvrđuje neratni invaliditet,

h) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

i) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika,

j) potvrda o posebnom priznanju UNSA,

k) uvjerenje/rješenje nadležnih organa o pripadnosti boračkoj populaciiji i to:

– uvjerenje o statusu djeteta šehida – poginulog boraca i nestalog branioca

– rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida – poginulog borca, umrlog i nestalog branioca i uvjerenje o učešću u oružanim snagama za šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca, rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

– dokaz o bračnoj zajednici sa ratnim vojnim invalidom

– rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitnika priznanja

– uvjerenje o učešću u oružanim snagama

– uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida

– rješenje o priznatom pravu na invalidninu ili mjesečni novčani dodatak ili uvjerenje o učešću u oružanim snagama koje izdaje općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu odnosno grupa za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

l) dokaz da je kandidat autor/koautor udžbenika koji je u upotrebi u Kantonu Sarajevo.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju smatrat će se urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije, koje ne moraju biti ovjerene, uz obavezu kandidata koji bude primljen po konkursu, da dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije najkasnije 5 (pet) dana po dobijanju Odluke o izboru radnika.

Kandidati iz člana 22. stav (4) i (5) Pravilnika će u pisanom obliku putem mail-a i/ili telefonskim putem biti obavješteni o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, a ukoliko bez opravdanja ne pristupe provjeri radni i stručnih sposobnosti, izgubit će pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Nakon konačnosti Odluke o izboru radnika iz člana 25. stav (5) odnosno člana 26. stav (6) Pravilnika, a najkasnije na dan početka rada u školi, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje nije starije od šest mjeseci, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa zakonom i internim aktima Škole, nakon čega direktor zaključuje ugovor o radu sa izabranim kandidatom.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (radnih) dana od dana objavljivanja.                                                                                                                              

   Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403-321.

Dokumentaciju slati putem pošte na adresu Osnovna škola “Đulistan”, Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.