KONKURS ZA POPUNU UPRAŽNJENOG RADNOG MJESTA

Osnovna škola “Đulistan “ Lješevo, na osnovu Odluke Školskog odbora broj :04-ŠO/22 od 5.1.2022. godine raspisuje:

  K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2021/2022. godini

Nastavnik fizike, 1 izvršilac, 6 časova , na određeno vrijeme od 1.2.2022. godine do 30.06.2022. godine

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće

Uvjeti za vršenje poslova:

–               Nastavnik fizike ( VI stepen – VŠS)

–               Bachelor fizike ( 180 ECTS, 240 ECTS bodova)

–               Profesor fizike ( VII stepen – VSS)

–               Položen stručni ispit.     

  Poslovi ovog radnog mjesta obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (kopija ili ovjerena kopija):

                OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
e) saglasnost da se obavijesti kao i konačne odluke  dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na javni konkurs;
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u  konkursu.

DODATNA DOKUMENTACIJA:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
c) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao;
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca)
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje FBiH ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
h) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju.

 Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

Škola će prva tri kandidata obavijestiti telefonskim pozivom ili putem elektronske pošte na adresu navedenu u prijavi na  konkurs obavijestiti o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne javne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa, izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja nakon konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja Ugovora o radu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom  na adresu škole: “Đulistan”, Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

Na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs za upražnjeno radno mjesto nastavnik fizike- ne otvaraj (Otvara komisija)

    Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije,će biti  pozvani  na interviju.

    Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

    Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

    Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 321

Leave a Reply

Your email address will not be published.