J A V N I K O N K U R S

Na osnovu članova 88. i 94. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajvo“ broj: 23/17, 33/17, 30/19, 34/20 i 33/21) , Odluke Školskog odbora broj: 21-ŠO/22  od 27.9.2022. godine, Osnovna škola “Đulistan” Lješevo bb, Ilijaš,  r a s p i s u j e:

K O N K U R S

za popunu upražnjenog radnog mjesta u školskoj 2022/2023. godini

 1.  Nastavnik  matematike 1 izvršilac, 4 časa nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2023.godine
 2. Nastavnik  fizike 1 izvršilac, 5 časova nastavne norme sedmično , na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2023.godine
 3. Nastavnik  informatike 1 izvršilac, 6 časova nastavne norme sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 30.06.2023.godine.

Opis poslova:

Poslovi radnih mjesta radnika navedenih od rednog broja 1. do rednog broja 3. obavljaju se na osnovu Nastavnog plana i programa za osnovni odgoj i obrazovanje, na osnovu Pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i na osnovu Godišnjeg programa rada škole.

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće:

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • VI ili VII stepenom stručne spreme, kao i osobe sa završenim I (prvim) ciklusom bolonjskog visokoobrazovnog procesa u trogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 180 ECTS bodova odgovarajućeg (nastavničkog) smjera i stečenim zvanjem: nastavnik, odnosno profesor, odnosno bakalaureat/bachelor matematike;
 • Viša pedagoška škola ili Pedagoška akademija-grupa matematika ili gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
 • Prirodno matematički fakultet (nastavnički smjer), grupa metematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je tako naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi;
 • Filozofski fakultet – grupa matematika ili grupa gdje je matematika glavni ili ravnopravni predmet u dvopredmetnoj grupi, ako je to naznačeno u diplomi ili drugoj javnoj ispravi.
 • Lica sa završenim I (prvim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) u trajanju od najmanje tri, odnosno četiri studijske godine, sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, odnosno sa završenim II (drugim) ciklusom odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (postdiplomski studij), sa akademskom titulom i stručnim zvanjem Magistra za određenu oblast, odnosno završenim III (trećim) ciklusom studija i naučnim zvanjem Doktor nauka i odgovarajućim stručnim profilom.
 • Položen stručni ispit.

Ukoliko lice u toku studija nije polagalo ispit iz pedagoško-psihološko-metodičke grupe predmeta, dužno je ove ispite položiti u roku od godinu dana od dana stupanja na posao nastavnika.

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • Nastavnik fizike ( VI stepen – VŠS)
 • Bachelor fizike ( 180 ECTS, 240 ECTS bodova)
 • Profesor fizike ( VII stepen – VSS)
 •  
 • Položen stručni ispit.

Uvjeti za vršenje poslova za radno mjesto pod rednim brojem 3:

Profesor Bakalaureat/bachelor – nastavnički smijer

 • Profesor informatike
 • Profesor tehničkog odgoja i informatike
 • Profesor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor informatike i tehnike
 • Bakaleureat/bachelor matematike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor tehničkog odgoja i informatike
 • Bakaleureat/bachelor fizike i informatike
 • Bakalaureat/bachelor kulture življenja i tehničkog odgoja sa informatikom      Magistar – nastavnički smijer sa prethodno završenim prvim ciklusom odgovarujućeg fakulteta i stručnog zvanja prethodno navedenih.
 • Magistar tehničkog odgoja i informatike
 • Magistar računarstva i informatike
 • Magistar matematike i informatike
 • Magistar informatike i tehnike
 • Magistar matematike, nastavnički smjer

Profili i stručne spreme nenastavničkih profila, uz uslov položene pedagoško-psihološke i metodičko-didaktičke grupe predmeta:

 • Bakaleureat/bachelor softverskog inžinjerstva
 • Diplomirani matematičar-informatičar
 • Diplomirani informatičar
 • Diplomirani inžinjer informatike i računarstva
 • Diplomirani inženjer elektrotehnike
 • Magistar softverskog inžinjerstva
 • Magistar matematičkih nauka, smijer teorijska kompjutorska nauka
 • Položen stručni ispit.

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerena kopija):

 OBAVEZNA DOKUMENTACIJA:

a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs s kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata (adresa, broj telefona, e-mail adresa), tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs;
b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju;
c) izvod iz matične knjige rođenih;
d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
e) saglasnost da se obavijesti kao i konačne odluke  dostavljaju elektronskom poštom na adresu koju je kandidat naveo u prijavi na konkurs;
f) i druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto, a koji su navedeni u  konkursu.

DODATNA DOKUMENTACIJA:
a) uvjerenje/potvrda o radnom stažu i uvjerenje sa šifrom zanimanja koje izdaje fond za penzijsko-invalidsko osiguranje;
b) uvjerenje/potvrda poslodavca o vremenu provedenom na stručnom osposobljavanju u ustanovi;
c) potvrde o ostvarenom radnom stažu kod poslodavca kod kojeg je kandidat radio sa tačno naznačenim poslovima i radnim zadacima koje je kandidat obavljao;
d) uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
e) potvrda o vremenu provedenom na evidenciji službe za zapošljavanje (ne starija od tri mjeseca)
f) potvrda da se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje FBiH ili da je u radnom odnosu na određeno vrijeme
g) rješenje o sticanju posebnog stručnog zvanja koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika;
h) rješenje o ocjeni o radu koje je izdato u skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama i domovima učenika.

               i ) preporuka

Prijava kandidata koji nije dostavio dodatnu dokumentaciju će se smatrati urednom, a prijavljeni kandidati će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu i validnu dokumentaciju. Dokumentacija koju kandidat dostavlja uz prijavu na konkurs mogu biti kopije uz obavezu da kandidat koji je primljen po konkursu dostavi originalnu dokumentaciju ili ovjerene kopije dokumentacije, najkasnije pet dana po dobijanju konačne odluke o izboru radnika.

Škola će,  telefonskim pozivom ili putem elektronske pošte na adresu navedenu u prijavi na  konkurs, kandidate obavijestiti  o mjestu i vremenu provjere radnih i stručnih sposobnosti, te da će kandidati koji bez opravdanja ne pristupe istoj, izgubiti pravo daljnjeg učešća u konkursnoj proceduri.

Ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne javne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa, izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja nakon konačnosti odluke o izboru radnika, a prije potpisivanja Ugovora o radu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom  na adresu škole: Osnovna škola „Đulistan“  Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

Na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs – ne otvaraj (Otvara komisija)

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave. (15. 10. 2022.)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj tel. 033/ 403-321

Leave a Reply

Your email address will not be published.