OŠ "Đulistan" - Naslovna


Osnovna škola "Đulistan" dobila je naziv po istoimenom poučnom djelu Sadija Širazija. Škola nosi ovaj naziv i zato što je, kao i svaka odgojno - obrazovna ustanova, puna djece – naših učenika. A djeca su, ustvari, najljepše cvijeće.
Đulistanružičnjak, prozno je djelo protkano stihovima. To je zbornik kratkih priča (hikaja) i pjesničkih aforizama u kojima se rimovana proza prepliće sa stihovima. Po svom karakteru, Đulistan spada u poučna, didaktička djela. Cvjetovi i latice ovog ružičnjaka su kur'anske i hadiske mudrosti, kao i mudrosti znalaca. Šejh Sadi nas zove da uđemo u Đulistan, da osjetimo ljepotu mirisa ovih cvjetova i latica. I tako, čitajući Đulistan i berući cvjetove iz ružičnjaka, čitalac se oplemenjuje njegovim mirisima, postaje čišći, bolji.

1 2 3 ... 21 22 »

Tokom Sedmice Poslanika u našoj školi su organizovane mnoge aktivnosti, pa tako i takmičenja u kategorijama likovnih i literarnih radova na temu "Poslanik kao uzor" zatim kviz o Muhammedu a.s. kao i takmičenje u učenju Kur'ana i Kur'anskih sura. Nagrađenim učenicima čestitamo, a ostalim više sreće drugi put.

U kategoriji likovnih radova:                                                U kategoriji literarnih radova:                                             

3.mjesto - Amina Berbić  II razred                                            3.mjesto - Mirelma Bečić   VII razred  

2.mjesto - Tarik Tatarević  II razred                                          2.mjesto - Medina Bečić i Emira Kovač  VIII razred      

1.mjesto - Amina Halebić  IV razred                                         1.mjesto - Merdijja Zarean VIII razred 

   

                                                          Kviz o Muhammedu a.s.

U kategoriji drugih i trećih razreda:                                      U kategoriji četvrtih i petih razreda:      

3,mjesto - Malik Udovčić                                                         3.mjesto - Esma Avdukić  

2.mjesto - Amila Žutić                                                             2.mjesto - Nejra Aščalić

1.mjesto - Vedad Golub                                                           1.mjesto - Mustafa Vrabac                                                        

U kategoriji šestih i sedmih razreda:                                      U kategoriji osmih i devetih razreda:      

3.mjesto - Tajra Smajić                                                            3.mjesto - Nejira Dervišević  

2.mjesto - Mirelma Bečić                                                          2.mjesto - Medina Bečić  

1.mjesto - Emina Ramić                                                           1.mjesto - Merdijja Zarean  

                               

                                    Takmičenje u učenju Kur'ana i Kur'anskih sura:

U kategoriji prvih razreda                                                       U kategoriji drugih razreda: 

3.mjesto - Emina Porča                                                            3.mjesto - Davud Cigura

2.mjesto - Bilal Alihodžić                                                          2.mjesto - Vedad Golub

1.mjesto - Iman Masnopita                                                       1.mjesto - Ali Muftić

 U kategoriji trećih razreda:                                                    U kategoriji 4a razreda:

3.mjesto - Adha Bečić                                                              3.mjesto - Esma Avdukić

2.mjesto - Malik Udovčić                                                          2.mjesto - Iman Hamzabegović

1.mjesto - Lejla Fišek                                                               1.mjesto - Hadžera Čehić

U kategoriji 4b razreda:                                                          U kategoriji petih razreda:

3.mjesto - Mustafa Vrabac                                                        3.mjesto - Ahmed Haračić

2.mjesto - Amin Karačić                                                            2.mjesto - Ibrahim Fišek

1.mjesto - Abdullah Zukić                                                          1.mjesto - Jusuf Muftić

U kategoriji šestih razreda:                                                     U kategoriji sedmih razreda 

3.mjesto - Emin Bučuk                                                              3.mjesto - Imran Bahtanović

2.mjesto - Ilhana Smajić                                                            2.mjesto - Mirelma Bečić

1.mjesto - Rejhana Javdan                                                         1.mjesto - Mustafa Begzadić

U kategoriji osmog razreda:                                                    U kategoriji devetog razreda:

3.mjesto - Merdijja Zarean i Muhamed Fejzić                                1.mjesto - Nejira Dervišević

2.mjesto - Lejla Smajić

1.mjesto - Medina Bečić

Category: Dešavanja u školi | Views: 571 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (90)

12. Rebiul-evvel je dan kada je rođen posljednji Božiji Poslanik Muhammed a.s. Kao i svake godine, tako i ove, učenici i nastavnici OŠ "Đulistan" su se zaista potrudili da prigodnim programima i predavanjima obilježe Sedmicu Poslanika. Organizirano je takmičenje za učenike u učenju Kur'ana, učenju sura, kao i takmičenju u kvizu o životu Božijeg Poslanika. Pored takmičarskog dijela učenici i nastavnici su imali priliku svaki dan prije podne namaza da uživaju u predavanjima eminentnih vaiza i imama koji su govorili o vrlinama Allahovog Miljenika i o dužnostima prema Poslaniku. I na kraju, učenici su recitalima, učenjem ilahija i mevluda još više uveličali i ukrasili sve ove aktivnosti koje su se sprovele u školi. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali u realizaciji i organizaciji obilježavanja Sedmice Poslanika.

 

 Više slika:  http://djulistan.edu.ba/photo/desavanja_u_skoli/sedmica_poslanika_2016/33

 

Category: Dešavanja u školi | Views: 199 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (1)

Osnovna škola "Đulistan" Lješevo bb, Ilijaš, na osnovu Odluke Školskog odbora od 30.08.2016. godine, r a s p i s u j e:

 

 

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole "Đulistan"

na period od četiri godine

 

 

Kandidat za direktora je dužan ispunjavati uslove koji se propisuju za izbor i imenovanje direktora Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine KS" broj: 10/04) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine KS" broj: 21/06, 31/11), a to su:

            - osim općih uvjeta, u pogledu stručne spreme ispunjava uvjete za nastavnika ili pedagoga

              škole

            - ima najmanje 8 godina radnog iskustva, od toga najmanje 5 godina u nastavi ili na pedagoško-

       psihološkim poslovima

            - ima najmanje VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog

       visokoobrazovnog ciklusa

            - ima najmanje zvanje mentora

 

            Kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

  • Biografija
  • Diploma o završenoj stručnoj spremi
  • Potvrdu o radnom stažu
  • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
  • Rješenje o sticanju zvanja mentor
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o državljanstvu

            Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

            Ljekarsko uvjerenje dostaviti po imenovanju direktora.

            Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

            Dokumentaciju dostaviti lično sekretaru Škole ili poštom na adresu Osnovna škola "Đulistan",   Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033 403 321.

Category: Obavijesti | Views: 70 | Added by: osdulistan | Date: 

Zbog isteka mandata dosadašnjih članova Školskog i Upravnog odbora, a na osnovu Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/10), Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 26/08),Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora srednjih škola Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 6/11), Pravilnika o izboru, imenovanju i načinu rada školskih i nadzornih odbora osnovnih škola Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/12), Pravilnika o izboru i imenovanju upravnih i nadzornih odbora predškolskih ustanova Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 3/11), Osnivač "Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom", Osnovne škole "Đulistan" i Predškolske ustanove "Behar", raspisuje:

 

J A V N I   O G L A S

za izbor i imenovanje Predsjednika i članova Školskog odbora  "Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom", Osnovne škole "Đulistan" i Predškolske ustanove "Behar"

 

I

 

U Školski odbor "Perzijsko-bosanskog koledža sa internatom", biraju se:

 

1. Predstavnik Osnivača (Predsjednik)...............................................................................1 član

2. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.................1 član

3. Predstavnik Općine Ilijaš................................................................................................1 član

4. Predstavnik vijeća roditelja/staratelja učenika................................................................1 član

5. Predstavnik uposlenika škole..........................................................................................2 člana

 

U Školski odbor Osnovne škole "Đulistan", biraju se:

 

1. Predstavnik Osnivača (Predsjednik).................................................................................1 član

2. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo...................1 član

3. Predstavnik Općine Ilijaš..................................................................................................1 član

3. Predstavnik roditelja/staratelja učenika............................................................................3 člana

4. Predstavnik uposlenika škole............................................................................................2 člana

 

U Upravni odbor Predškolske ustanove "Behar", biraju se:

 

1. Predstavnik Osnivača (Predsjednik)...................................................................................1 član

2. Predstavnik Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.....................1 član

3. Predstavnik Općine Ilijaš....................................................................................................1 člana

4. Predstavnik roditelja/staratelja Ustanove............................................................................2 člana

5. Predstavnik uposlenika Ustanove.......................................................................................2 člana

 

II

 

Za Predsjednika i članove Školskog odbora u Ustanovama može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

 

a) da je stariji od 18 godina

b) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

c) da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

d) da nije osuđen za krivično djelo

e) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03 i 12/04).

 

Pored navedenih općih uslova, kandidat koji se imenuje za poziciju predsjednika i člana školskih/upravnih odbora ustanova, treba da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

 

a) da posjeduje univerzitetsku diplomu

b) da nema privatni finansijski interes u ustanovi čiji se školski/upravni odbor imenuje

c) da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora osnovne i srednje škole

d) da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

e) da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

 

III

 

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:

 

1. Biografiju

2. Univerzitetsku diplomu

3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)

4. Potpisanu i ovjerenu izjavu od strane općinske službe kojom kandidat potvrđuje sljedeće:

- da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava BiH

- da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije  izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj: 16/02, 14/03 i 12/04)

-  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, u posljednje 3 (tri) godine od objavljivanja Javnog poziva

- da nije direktor, odnosno pomoćnik direktora osnovne i srednje škole

- da ima status uposlenika u ustanovi, odnosno status roditelja/staratelja djece korisnika usluga ustanove (za članove-predstavnike tih struktura)

- da nije član više od jednog upravnog/školskog ili nadzornog odbora

(privredna društva, agencije, udruženja, fondovi i sl.)

 

IV

            Sve dokumente je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

     Oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, od dana objavljivanja.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

            Predsjednik i članovi Školskog odbora će svoje dužnosti obavljati na dobrovoljnoj osnovi bez    ikakve naknade.

            Dokumentaciju dostaviti najkasnije do 16.12.2016. godine, lično sekretaru Škole ili poštom na adresu Osnovna škola "Đulistan", Lješevo bb, 71387 Podlugovi, Ilijaš.

            Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033 403 321.

Category: Obavijesti | Views: 66 | Added by: osdulistan | Date: 

Učenici prvog razreda OŠ "Đulistan" su u okviru svojih aktivnosti posjetili džamiju u Čekrekčijama. Džamija je napravljena kao vakuf rahmetli hadži Mehe Suše i njegove porodice. Gradnje ove prelijepe džamije je počela 8. juna 2012. godine, a svečano je otvorena 27.oktobra 2013. godine. 

 

Više slika na  linku

  

Category: Posjete i izleti | Views: 400 | Added by: osdulistan | Date:  | Comments (5)