KONKURS ZA IZBOR DIREKTORA/DIREKTORICE OŠ “ĐULISTAN”

Osnovna škola “Đulistan “ Lješevo, na osnovu Odluke Školskog odbora broj 01-1-03-ŠO/24 od 3.1.2024. godine raspisuje:

 

 

  K O N K U R S

za izbor  direktora/direktorice Osnovne škole „Đulistan“ Lješevo na period od četiri godine

 Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidat/kandidatkinja treba da ispunjava i sljedeće:

–        U pogledu stručne spreme posjeduje uslove za nastavnika ili pedagoga škole,

–        Najmanje VII stepen stručne spreme odnosno završen najmanje II ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa,

–        Da ima najmanje 8 godina radnog iskustva i od toga najmanje 5 godina na poslovima u nastavi ili na pedagoško-psihološkim poslovima,

–        Da ima najmanje stečeno stručno zvanje mentora

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

 1. Svojeručnu potpisanu prijavu na javni konkurs sa kontakt podacima i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu,
 2. Kraću biografiju-CV,
 3. Diplomu o završenoj stručnoj spremi,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih,
 5. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 7. Rješenje o sticanju višeg stručnog zvanja,
 8. Uvjerenje/Potvrda o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža u obrazovanju,
 9. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom se potvrđuje da nije potvrđena optužnica ili izrečena pravosnažna presuda ili mjera za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca i više,
 10. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom se potvrđuje da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 11. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom se potvrđuje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa obavljanjem dužnosti direktora,
 12. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom se potvrđuje da kandidat nije lice koje boluje od zarazne ili duševne bolesti, da nije alkoholičar, odnosno ovisnik o opijatima,
 13. Izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa kojom se potvrđuje da kandidat nije lice razrješeno dužnosti direktora zbog dokazanog kršenja zakona, korupcije, mita, nepotizma, profesionalne nekompetentnosti ili nemara, nesavjesnog i nestručnog obavljanja poslova direktora.

Datum i navedene izjave ne mogu biti stariji od tri mjeseca od dana prijavljivanja na javni konkurs.

Ljekarsko uvjerenje izdato od strane nadležne javne zdravstvene ustanove, a koje nije starije od šest mjeseci od dana izdavanja nadležnog organa, izabrani kandidat/kandidatkinja dostavlja Školi nakon imenovanja direktora/direktorice škole, a prije potpisivanja Ugovora o radu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti dostaviti poštom  na adresu škole: “Đulistan”, Lješevo bb, 71 387 Podlugovi, Ilijaš.

Na koverti naznačiti „Prijava na javni konkurs za izbor direktora – ne otvaraj (Otvara komisija)

Kandidati koji budu ispunjavali navedene kriterije,će biti  pozvani  na interviju.

    Neblagovremene i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na br. tel. 033/403 321

 

OBRAZAC ZA UPIS U PRVI 2024 2025

KONKURS ZA UPIS U I RAZRED ŠKOLSKE 2024 2025

 

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Scroll to Top